Gasunie

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. Daarom is Gasunie sterk afhankelijk van een soepele informatieuitwisseling met de verschillende overheden. Concernloket levert een aanpak op maat voor de knelpunten die zich hierbij voordoen.

Initiatiefnemer
Gasunie heeft het initiatief genomen voor de concernbenadering, waarvan de organisatie van Concernloket en deze website het resultaat is. Bij de opschaling van Concernloket naar heel Nederland wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het project Noord-Zuid leiding van Gasunie.

Voor meer informatie over Gasunie: zie www.nvnederlandsegasunie.nl.

Werkwijze Concernloket voor Gasunie
Bij de start van Concernloket in 2007 was een van de uitgangspunten dat alle vergunningprocedures van Gasunie via het Concernloket zouden verlopen. Concernloket zou daarbij het vooroverleg en de afstemming met de betrokken overheidsinstanties regelen. Dat zou moeten leiden tot een soepeler verloop van procedures en tot meer standaardisering van aanvragen en voorschriften. In het voorjaar van 2008 hebben het Gasunie Servicepunt en Concernloket hun werkwijze geëvalueerd. Daarbij is geconcludeerd dat het in de praktijk lastig blijkt te zijn om zaken zo te plannen dat CL de gelegenheid heeft om die rol te spelen. De vergunningaanvragen en beschikkingen gaan niet meer via Concernloket.

Toelichting
Zeker 90% van de projecten die door Gasunie worden uitgevoerd zijn een direct gevolg van allerlei activiteiten van derden (uitbreiding infrastructuur, woonwijken, ontwikkeling natuur en retentiegebieden, etc.), waarvoor de leiding verlegd moet worden. Gasunie is hier sterk afhankelijk van de voortvarendheid van anderen. Dit heeft gevolgen voor de interne planning, die dan ook regelmatig moet worden bijgesteld.
De overige 10% van de projecten vinden plaats op eigen initiatief van Gasunie. Dit kan gaan om optimalisatie van het bestaande net, om beheer en onderhoud en om capaciteitsuitbreidingen. Ook hier is Gasunie afhankelijk van de medewerking van derden (leveranciers, overheden en particulieren). Dat kan ook bij deze projecten doorwerken in de planning.

De praktijk was dan ook dat CL vrijwel alleen als ‘postkantoor’ fungeerde voor het doorgeven van documenten in afzonderlijke vergunningprocedures. Dat leverde geen meerwaarde op. Integendeel, daarmee werd juist een extra schakel gecreëerd. De onduidelijkheid over die rol maakte bovendien dat veel documenten nog buiten Concernloket om werden verzonden.

De drie taken van Concernloket
Daarom is afgesproken dat voortaan in vergunningprocedures de aanvragen rechtstreeks door Gasunie naar het bevoegd gezag worden gestuurd. Het bevoegd gezag reageert ook rechtstreeks naar Gasunie. Concernloket heeft daarbij vooral de taak om knelpunten op te lossen, standaarddocumenten te ontwikkelen en als informatiecentrum te fungeren.

In de bijlage is de beschrijving van deze aangepaste werkwijze te vinden.

BijlageGrootte
Herziening werkwijze CL-GSP, juni 2008.doc48 KB
Herziening werkwijze CL-GSP, juni 2008.pdf121.37 KB