Gemeenten en Concernloket

Gemeenten hebben nogal eens te maken met een stroeve uitvoering van informatieverstrekking, vergunningverlening en toezichtverbetering. Concernloket heeft als ondersteuningsloket voor dergelijke overheden een belangrijke meerwaarde.

De meerwaarde van Concernloket voor gemeenten
De meerwaarde voor gemeenten is met name:
- werk uit handen nemen (standaardisatie, eenduidige informatieverstrekking, faciliteren in integraal toezicht);
- kennis en kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening en toezicht verhogen.
Dit betekent dus zowel een kwaliteitsvoordeel als een efficiƫntie (financieel) voordeel.

Toelichting
De gemeenten in Nederland zijn bevoegd gezag ten aanzien van een groot aantal zaken waar een concern mee te maken kan krijgen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken in het kader van de ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld in het kader van aanleg of modificaties aan een buisleiding), milieu- en bouwvergunningen voor installaties en het toezicht op deze activiteiten.

Concernloket probeert een aantal onderwerpen in overleg met gemeenten te standaardiseren en te stroomlijnen. Concrete voorbeelden zijn o.a.
- het opstellen van standaardvoorschriften die gebruikt kunnen worden voor het opnemen van leidingen in bestemmingsplannen;
- het standaardiseren van (tijdelijke) vergunningen voor identieke situaties die in verschillende gemeenten voorkomen, zoals eisen aan bouwketen en ketenterreinen en het gebruik van damwanden of damwandkuipen;
- het faciliteren van integraal toezicht op de (kleinere) installaties van het concern.

Daarnaast verstrekt Concernloket eenduidige informatie over interpretatie van wet- en regelgeving over bijvoorbeeld toepassing van het activiteitenbesluit en risicoberekeningen van buisleidingen (zie onder meer de FAQ's hierover).

Tenslotte faciliteert Concernloket de uitwisseling van eenduidige gegevens via de werkplaats van deze site (besloten deel, toegang op aanvraag bij Concernloket).

Toegankelijkheid Concernloket
Gemeenten die gebruik willen maken van Concernloket, kunnen contact opnemen met info@concernloket.nl. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kan een (gratis) abonnement genomen worden op een digitale nieuwsbrief door een account aan te vragen.