Integraal toezicht

Concernloket stroomlijnt alle bewegingen rond de toepassing van het integraal toezicht. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het lokettenmodel, toezichtsplannen en het jaarprogramma. Ook voert Concernloket de systeemcontrole uit.

Het lokettenmodel
Toepassing van het lokettenmodel in de provincie Groningen behelst niet alleen de stroomlijning van procedures en informatie-uitwisseling, maar ook de coördinatie van het toezicht op Gasunie-installaties en -leidingen. Dan hebben we het over integraal toezicht, in uitvoeringsvormen die variëren van locatie-inspecties tot systeemcontroles. Concernloket heeft tot taak om een en ander voor te bereiden en af te stemmen. Daarbij wordt aangesloten bij de bestaande provinciale overlegstructuur. Belangrijke elementen van de aanpak van het toezicht op Gasunie-objecten zijn toezichtsplannen (per categorie installatie) en het jaarprogramma.

Een toezichtsplan
Een toezichtsplan bevat alle informatie die nodig is voor het toezicht op een bepaald type Gasunie-installatie (gasontvangststation, meet- en regelstation enz.). Dat betreft een technische beschrijving en een checklist, maar ook een signaalkaart waarmee toezichthouders voor elkaar een oog- en oorfunctie kunnen vervullen. Inmiddels zijn er zowel toezichtsplannen voor de kleinere stations (gasontvangststations, meet- en regelstations) als voor de grotere compressorstations opgesteld. Hier wordt eveneens afstemming gezocht met het integraal toezicht in het kader van Brzo.

Het jaarprogramma
Het jaarprogramma bevat de toezichtsacties in een kalenderjaar. Dat programma wordt ingevuld in gezamenlijk overleg. Concernloket neemt daarvoor in het najaar het initiatief. Het voorstel voor het jaarprogramma wordt ingebracht in het provinciaal handhavingsoverleg. Concernloket coördineert de uitvoering van het programma en van de evaluatie. Het voordeel van die aanpak is dat installatiecategorieën steekproefsgewijs kunnen worden gecontroleerd, waarna de resultaten voor alle betrokken instanties beschikbaar komen. Concernloket heeft toegang tot het multi-analyse-systeem, waarmee Gasunie de naleving van milieuregels bewaakt. Dat maakt systeemcontrole gemakkelijker.

Relevante informatie over deze onderwerpen is terug te vinden via de FAQ lijst op deze site. Inhoudelijke documenten zoals toezichtsplannen en het jaarprogramma zijn voor betrokkenen beschikbaar via de werkplaats van concernloket.

Gasontvangstation