Vergunningen

Voor nagenoeg alle activiteiten en installaties van Gasunie zijn vergunningen of toestemmingen nodig. Dat geldt voor zowel de aanleg- als voor de beheersfase. Het gaat om honderden procedures per jaar. De regelingen variƫren van nationale wetgeving tot plaatselijke verordeningen. Het aantal bevoegde instanties waar Gasunie mee te maken heeft loopt in de honderden.

Standaardisatie
Deze instanties passen eenzelfde regeling niet eenduidig toe. Het pakket gegevens dat voor een toestemming wordt gevraagd kan sterk verschillen en ook het voorschriftenpakket bij een toestemming varieert. Concernloket probeert te komen tot afspraken met het bevoegd gezag over standaard-aanvragen en -toestemmingen. Voorbeelden van opgestelde standaarden zijn een standaardvergunning voor de compressorstations van Gasunie. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met ProRail over het aanleveren van informatie wanneer het gaat om leidingen in de nabijheid van spoorwegen. Ook zijn voorstellen gemaakt over hoe op een uniforme manier omgegaan kan worden met bouwketen en damwanden.

Het activiteitenbesluit
Met de komst van het Activiteitenbesluit is een aantal Gasunie-installaties onder algemene regels komen te vallen. De toepassing van het besluit levert in de praktijk soms vragen op. Concernloket heeft een toelichting gemaakt voor gemeenten over de situatie van de verschillende locaties van Gasunie.

Relevante informatie over deze onderwerpen is terug te vinden via de FAQ lijst op deze site. Inhoudelijke documenten zijn voor betrokkenen beschikbaar via de werkplaats van concernloket.

Gashoedje