Functies Concernloket

Concernloket hanteert een drievoudige werkwijze. Deze kenmerkt zich door een positieve terugkoppeling door een continue verbetercyclus. Dit resulteert in verhoogde efficiƫntie en kwaliteitsverbetering

Werkwijze
De werkwijze van Concernloket bestaat op hoofdlijnen uit drie functies of taakvelden voor de onderwerpen ruimtelijke ordening, vergunningverlening en toezicht:
- kenniscentrum voor concerns en overheid
- wegnemen van knelpunten in de relatie tussen Gasunie en bevoegd gezag
- ontwikkelen van standaarddocumenten.

Verbetercyclus
Deze drie functies hebben een onderlinge relatie, waarbij een continue verbetercyclus ontstaat. Deze cyclus moet leiden tot verbetering van kwaliteit en tot verhoging van efficiƫntie bij de overheid. Kern van de werkwijze is dat de meest actuele kennis wordt opgeslagen en aan de betrokkenen beschikbaar wordt gesteld. Wanneer zich een knelpunt voordoet, kan deze door de betrokkenen in projectvorm worden opgelost. De oplossing van het knelpunt kan zijn der er een standaard wordt ontwikkeld.
De informatie en de ontwikkelde standaarden (vergunningen, toezichtplannen, specifieke beleidsafspraken) worden via de website gecommuniceerd. Deze worden ook actief uitgedragen, zodat het kennisniveau en de uniformiteit toenemen. Door de werkzaamheden van Concernloket zal het concern verminderde regeldruk en administratieve lasten ondervinden. Schematisch kan deze werkwijze als volgt worden weergegeven:

Grafiek functies Concernloket