Arbeidsinspectie en Concernloket

De arbeidsinspectie speelt als toezichthouder een grote rol bij veiligheid en risicotoezicht. Concernloket heeft als ondersteuningsloket voor dergelijke overheden een belangrijke meerwaarde.

De meerwaarde van Concernloket voor de arbeidsinspectie
De meerwaarde voor de arbeidsinspectie is met name:
- faciliteren in integraal toezicht, zowel vanuit Brzo (platform ter bevordering van de samenwerking tussen uitvoerende overheden) als arbeidsomstandigheden opzicht;
- kennisplatform en informatieuitwisseling voor toezicht verzorgen.

Toelichting
De arbeidsinspectie in Nederland is toezichthouder vanuit een aantal wettelijke regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en voorkoming van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, o.a.:
- Arbeidsomstandighedenwet (verplichtingen ten aanzien van de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers).
- Arbobesluit en arboregeling (regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid en aanvullende voorschriften risico inventarisatie en evaluatie ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarljike stoffen (ARIE)).
- Besluit Risico's Zware ongevallen (verplichtingen ten aanzien van de voorkoming en beperking van de effecten van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen).
Voor Gasunie betekent dit met name toezicht in het kader van BRZO op de grotere installaties (m.n. compressorstations) in samenwerking met het bevoegd gezag Wm (vaak de provincie) en de regionale brandweer en toezicht in het kader van de ARIE voorschriften (de kleinere stations). Ook toezicht op arbeidsomstandigheden bij uitvoering van werkzaamheden (aan leidingen en installaties) is een belangrijke taak.

Concernloket probeert een aantal onderwerpen in overleg met de arbeidsinspectie te standaardiseren en te faciliteren. Concrete voorbeelden zijn o.a.
- het faciliteren van integraal toezicht (ook in relatie tot Wm-toezicht) op de (grotere) installaties van het concern;
- het uniformeren van afspraken over het omgaan (melden en afhandeling) met ongewone voorvallen die als een zwaar ongeval kunnen worden aangemerkt.

Concernloket faciliteert de uitwisseling van eenduidige gegevens via de werkplaats van deze site (besloten deel, toegang op aanvraag bij Concernloket).

Toegankelijkheid Concernloket
Medewerkers van de arbeidsinspectie die gebruik willen maken van Concernloket, kunnen contact opnemen met info@concernloket.nl. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kan een (gratis) abonnement genomen worden op een digitale nieuwsbrief door een account aan te vragen.

Voor meer informatie over de arbeidsinspectie, zie www.arbeidsinspectie.nl.