Brandweer en Concernloket

De brandweer heeft een belangrijke functie als adviseur en toezichthouder voor concerns. Concernloket heeft als ondersteuningsloket voor dergelijke overheden een belangrijke meerwaarde.

De meerwaarde van Concernloket voor de lokale en regionale brandweer
De meerwaarde voor de lokale en regionale brandweer is met name:
- standaardiseren van toezichtplannen en faciliteren bij toezicht;
- kennisplatform en informatieuitwisseling over Gasunie installaties en veiligheidsaspecten verzorgen.

Toelichting
De regionale brandweer in Nederland is adviseur en toezichthouder en voert brandweertaken uit overeenkomstig de Brandweerwet 1985. Soms worden ook taken voor de lokale brandweren uitgevoerd. De lokale brandweren hebben hun primaire taken op het gebied van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen.

Voor Gasunie betekent dit met name toezicht in het kader van Brzo op de grotere installaties (m.n. compressorstations) in samenwerking met de provincie en de Arbeidsinspectie, beoordeling van calamiteitenplannen en bedrijfsnoodplannen en advies en coordinatie van activiteiten ten behoeve van de lokale brandweren.

Concernloket probeert een aantal onderwerpen in overleg met regionale brandweer te standaardiseren en te faciliteren. Concrete voorbeelden zijn o.a.
- een overzicht van Gasunie locaties met specifieke basis(veiligheid)gegevens toegankelijk maken;
- afstemming over standaardisatie van bedrijfsnoodplannen per regio en de uitwerking hiervan (lokaal, regionaal);
- standaardiseren van toezichtplannen voor de verschillende installaties van Gasunie;
- verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen Gasunie en de veiligheidsregio's
- afspraken maken over de advisering van de regionale brandweren namens de overige lokale brandweercommandanten over bestemmingsplannen, bouwvergunningen etc.

Concernloket faciliteert de uitwisseling van eenduidige gegevens via de werkplaats van deze site (besloten deel, toegang op aanvraag bij Concernloket).

Toegankelijkheid Concernloket
Medewerkers van de lokale en regionale brandweren die gebruik willen maken van Concernloket, kunnen contact opnemen met info@concernloket.nl. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kan een (gratis) abonnement genomen worden op een digitale nieuwsbrief door een account aan te vragen.