Opschaling Concernloket

luchtfoto

De opschaling van Concernloket is in gang gezet. Deze opschaling op provinciale en landelijke schaal wordt geimplementeerd door de inventarisering van bestaande structuren, de evaluatie door betrokkenen en de aansluiting bij andere ontwikkelingen. Concernloket is inmiddels onder verantwoording van het ministerie van economisch zaken gebracht.

Implementatie
De implementatie van Concernloket in de provincie Groningen en via het traject van de Noord-Zuid leiding van Gasunie vindt plaats in de periode tot aan 1 januari 2009. Ook wordt intussen gewerkt aan de opschaling van Concernloket naar landelijke schaal.

Projectgroep
Voor het project Opschaling is een projectgroep geformeerd uit vertegenwoordigers van o.a. VNG, IPO, UvW, VROM, V&W, Brandweer, VNO-NCW, Gasunie, concerns. De projectgroep rapporteert aan een stuurgroep o.l.v. de heer Alders, voormalig Commissaris van de Koningin in Groningen en huidig voorzitter van EnergieNed.

Uitvoering
De projectgroep is gestart met een inventarisatie van bestaande samenwerkingsstructuren, gebruikte instrumenten e.d. Daarop is een plan van aanpak voor de opschaling gebaseerd. Op dit moment wordt gewerkt aan uitvoering van dat plan.

Evaluatie
In de eerste helft van 2009 zal een evaluatie worden uitgevoerd, waarbij de betrokkenen de meerwaarde van Concernloket kunnen aangeven. Het gaat hierbij om Gasunie, de ministeries (VROM, EZ en eventueel andere betrokken ministeries) en de andere overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en hun koepelorganisaties).

Aansluiting
In het opschalingsproject wordt ook nadrukkelijk gekeken naar andere overheidsontwikkelingen, zoals de Wabo, Vernieuwd Toezicht (Frontoffices), de Rijkscoƶrdinatieregeling en diverse e-overheidsprogramma's. Algemeen kan worden gesteld dat zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij deze ontwikkelingen, zowel op organisatorisch als ICT gebied. Concernloket zou voor deze ontwikkelingen in een aantal gevallen zelfs als testcase of praktische invulling gebruikt kunnen worden. Hiervoor worden op dit moment diverse initiatieven ontplooid.

Opschaling en verbreding
Vanuit het project zijn enkele nieuwsbrieven uitgegeven over de Concernbenadering. Deze geven de laatste stand van zaken over de opschaling van het concept van Concernloket naar heel Nederland en mogelijke verbreding naar andere concerns. Zie de bijlagen hieronder. Voor het laatste nieuws rondom de opschaling, zie ook de nieuwsberichten op deze site.

Sinds begin maart 2008 is het project ondergebracht onder het programma 'Vermindering regeldruk voor bedrijven'. De projectorganisatie blijft hetzelfde. Officieel wordt nu verantwoording afgelegd aan het ministerie van Economische Zaken. Voor meer informatie over dit programma, klik hier.

BijlageGrootte
Nieuwsbrief 3 VROM Concernbenadering.pdf267.81 KB
Nieuwsbrief 2 Concernbenadering.pdf210.24 KB
Gasunie Concernbenadering Nieuwsbrief mei 2007.pdf262.69 KB