Overheden

Concernloket is een overheidsloket ten behoeve van de verschillende overheden in Nederland. Het gaat om gemeenten, provincies, waterschappen en lokale en regionale brandweercorpsen en om alle andere relevante overheden waar een concern mee te maken kan hebben. Die andere relevante overheden zijn onder meer de ministeries (met name VROM, EZ en LNV), de rijksinpecties (de arbeidsinspectie, inspectie Verkeer en Waterstaat, Staatstoezicht op de Mijnen) en organisaties als Rijkswaterstaat en ProRail.

Op de volgende pagina's wordt per groep van overheden kort toegelicht wat Concernloket kan betekenen:
- gemeenten
- provincies
- waterschappen
- Arbeidsinspectie
- (regionale en lokale) brandweer
- Rijkswaterstaat
- overige overheden

Hieronder is de indeling van provincies en gemeenten opgenomen (stand per 1-1-2008, bron CBS).

Indeling Nederland in 12 provincies en 443 gemeenten (per 1-1-08).pdf