Overige concerns

Concernloket houdt zich bezig met de brede scope van de werkvelden ruimtelijke ordening, vergunningen en integraal toezicht. Vanuit deze drie velden kan Concernloket een toegevoegde waarde bieden voor zowel het concern als voor betrokken overheden. Concernloket heeft drie hoofdtaken: fungeren als informatiecentrum, oplossen van knelpunten en ontwikkelen van standaarddocumenten. Hierdoor kunnen vragen van concerns breed opgepakt en opgelost worden.

Verbreding naar andere concerns
De werkwijze en de drie hoofdtaken van Concernloket kunnen ook van waarde zijn voor andere concerns dan Gasunie. De meerwaarde in efficiƫntie en effectiviteit wat vooral tot uiting komt wanneer het niet beperkt blijft tot het concern Gasunie, maar uitgebreid wordt naar andere concerns. Hiervoor is het noodzakelijk dat (stapsgewijs) de werkzaamheden van Concernloket worden verbreed ten behoeve van andere concerns. Per concern zal hierbij moeten worden nagegaan wat de meerwaarde is en welke specifieke invulling bij Concernloket noodzakelijk is. In principe is er bij voorbaat geen beperking ten aanzien van het aantal concerns dat aangesloten kan worden.

Verkenning van mogelijkheden
In het voorjaar van 2008 is een verkenning afgerond naar de mogelijkheden van verbreding naar andere concerns. Dit rapport is aangeboden aan staatssecretaris Heemskerk. Er is vanuit diverse concerns belangstelling om Concernloket uit te breiden naar andere concerns. Op dit moment wordt overlegd met het ministerie van Economische Zaken hoe dit vormgegeven kan worden. Belangrijk is wel om te zorgen dat het project ten behoeve van Gasunie en betrokken overheden goed wordt voortgezet.

In de bijlage is het eindrapport van de verkenning en de aanbiedingsbrief aan de staatssecretaris opgenomen.

BijlageGrootte
aanbiedingsbrief rapportage aan Heemskerk.pdf580.27 KB
Rapportage verkenning Mogelijke verbreding Concernloket naar andere concerns.pdf416.66 KB