Overige overheden en Concernloket

Ministeries, toezichthouders en andere overheden hebben te maken met een veelvoud aan wet- en regelgeving. Concernloket heeft als ondersteuningsloket voor dergelijke overheden een belangrijke meerwaarde.

De meerwaarde van Concernloket voor overige overheden
De meerwaarde voor overige overheden is met name:
- werk uit handen nemen (standaardisatie, eenduidige informatieverstrekking, faciliteren in integraal toezicht);
- kennis en kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening en toezicht verhogen.
Dit betekent dus zowel een kwalititeitsvoordeel als een efficiƫntie (financieel) voordeel.

Toelichting
De overige relevante overheden waar een concern veelal mee te maken heeft, zijn onder meer:
- ministeries, met name VROM, EZ en LNV;
- rijksinpecties, onder meer de Arbeidsinspectie (zie aparte pagina), inspectie Verkeer en Waterstaat en Staatstoezicht op de Mijnen;
- organisaties als Rijkswaterstaat (zie aparte pagina) en ProRail.

Voor al deze overheden probeert Concernloket een aantal onderwerpen in relatie tot het concern te standaardiseren en te stroomlijnen. Concrete voorbeelden zijn o.a.
- het faciliteren van integraal toezicht van de rijksinspecties wanneer het gaat om dezelfde inrichting van een concern;
- het bemiddelen bij knelpunten in de procedure of informatievoorziening bij het aanvragen van vergunningen.

Daarnaast verstrekt Concernloket eenduidige informatie over interpretatie van wet- en regelgeving over bijvoorbeeld richtlijnen voor tanks, consequenties van de flora- en faunawetgeving en interpretatie van (meet)gegevens (zie onder meer de FAQ's hierover).

Tenslotte faciliteert Concernloket de uitwisseling van eenduidige gegevens via de werkplaats van deze site (besloten deel, toegang op aanvraag bij Concernloket).

Toegankelijkheid Concernloket
Overheden die gebruik willen maken van Concernloket, kunnen contact opnemen met info@concernloket.nl. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kan een (gratis) abonnement genomen worden op een digitale nieuwsbrief door een account aan te vragen.