Resultaten

De aanpak van Concernloket, gericht op oplossingen voor geconstateerde knelpunten, heeft tot goede resultaten geleid. De relevante informatie is nu zowel transparant als beter beschikbaar geworden. Ook is de aansluiting bij andere programma's sterk verbeterd.

Van knelpunten tot resultaten
Concernloket werkt vooral vanuit geconstateerde knelpunten (zowel aan de kant van Gasunie als aan de kant van het bevoegd gezag). Per knelpunt wordt een oplossing gezocht, waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar standaardisatie. Dit wordt via de winkel (algemeen) en de werkplaats (specifiek) gecommuniceerd naar de betrokkenen. Hierbij worden goede resultaten geboekt.

Overige resultaten zijn onder meer:
- vergunningprocedures op de verschillende trajecten van de Noord-Zuidlijn zijn actueel en inzichtelijk (werkplaats)
- per installatie van Gasunie is de noodzakelijke informatie voor het bevoegd gezag beschikbaar (werkplaats)
- de functionaliteiten op de site worden uitgebreid en er wordt aansluiting gezocht met andere e-overheidsprogramma's
- via de FAQ lijst (Frequently Asked Questions) is gepubliceerde informatie (onder andere via de e-nieuwsbrieven) snel terug te vinden

Knelpunten-/verbeterpuntenlijst en resultaat
Hieronder is een werklijst met knelpunten weergegeven, met een kort overzicht van de status en de meerwaarde die dit oplevert voor het bevoegd gezag (BG) en/of Gasunie (GU). De knelpunten zijn weergegeven per overheidsinstantie en verdeeld naar de werkvelden ruimtelijke ordening (RO), vergunningen (VV) en toezicht (TZ). Specifieke informatie en ontwikkelde standaarden zijn voor betrokkenen te vinden in de werkplaats van concernloket.

Overzicht knelpunten/verbeterpunten oktober 2008


Werk-

Knelpunt/verbeterpunt

Standaarden / resultaat

Status

meerwaarde

veld

   

BG

GU

 

Gemeenten

    

RO

Elektronische bekendmakingen van ruimtelijke ordening plannen door gemeenten en provincies aan Gasunie

Algemeen emailadres bij Gasunie en communicatie naar bevoegd gezag

Deels gereed

+

++

VV

Uniformiteit t.a.v. gemeentelijke vergunning voor aanleg van leidingen (in relatie tot de APV en de Wro)

Standaard visie gemeenten en criteria vergunningaanvraag

Gereed

+

++

VV

Uniformiteit t.a.v. aanlevering informatie over bouwketen en ketenterreinen

Standaard informatie en procedure afspraken

Gereed

+

++

VV

Uniformiteit t.a.v. noodzaak en informatie aanlevering bouwvergunning voor een tijdelijke damwand of damwandkuip

Standaard visie gemeenten, afspraken over standaard informatie en procedure

In uitvoering

+

++

VV

Toelichting op artikelen Activiteitenbesluit t.a.v. kleinere installaties Gasunie (gasontvangstations, meet- en regelstations)

Vragen en antwoorden t.b.v. gemeenten over toepassing / interpretatie

In uitvoering

+++

+

TZ

Duidelijke communicatie over de uniforme werkwijze van Gasunie t.a.v. het opstellen van bedrijfsnoodplannen (ook t.b.v. brandweer)

Werkwijze en publicatie op site, actieve communicatie naar betrokkenen.

Nog uitvoeren

++

+

      
 

Provincies

    

VV

Eenduidigheid in vergunningen (toepassing van BBT i.k.v. IPPC, aanvraag en voorschriften) door 6 provincies

Toetsingsmodel BBT voor compressorstations en standaard aanvraag en voorschriften

Gereed

+

+++

TZ

Integraal toezicht op compressorstations en onderlinge afstemming tussen 6 provincies (ook t.a.v. Brzo toezicht)

Standaard toezichtplan en coördinatie toezichtprogramma door Concernloket

Plan gereed, toezicht in uitvoering

++

++

      
 

Rijkswaterstaat (RWS)

    

VV

Uniformiteit in aanvragen Wbr-vergunningen: Wbr-grenzen, noodzakelijke informatie, bijlagen en procedure termijnen

Eenduidige afspraken tussen Gasunie en RWS districten, standaard informatie vastleggen.

In uitvoering

+

+++

VV

Uniformiteit in criteria / uitgangspunten voor beoordeling sterkteberekeningen van leidingen

Standaard uitgangspunten vastleggen, ook met derden die werk voor RWS uitvoernen

In uitvoering

+

++

TZ

Nut en noodzaak van nieuwe meetmethode en periodieke aanlevering van meetgegevens kathodische bescherming (Kb)

Standaard afspraken met RWS over meetmethode en aanlevering van gegevens

In uitvoering

 

++

      
 

ProRail

    

VV

Uniforme afhandeling van vergunningaanvragen door districten en interne communicatie

Standaard afspraken en toegang tot relevante informatie

Gereed

+

++

TZ

Nut en noodzaak van nieuwe meetmethode en periodieke aanlevering van meetgegevens kathodische bescherming (Kb)

Standaard afspraken met ProRail over meetmethode en aanlevering van gegevens

Gereed

 

++

      
 

Waterschappen/Hoogheemraadschappen

    

VV

Interpretatie veiligheidszones waterkeringen door verschillende waterschappen

Afspraken over interpretatie en afstemming tussen waterschappen

Nog uitvoeren

+

+

VV

Uniformiteit en afspraken t.a.v. werken binnen keurzone van sloten en kleine keringen

Nut en mogelijkheid voor raamvergunning nagaan en standaard vastleggen

Nog uitvoeren

+

++

VV

Eenduidigheid t.a.v. lozingen binnen activiteitenbesluit (aanleveren gegevens, procedures, meldingen, afwijkingen van vooraf bepaalde gegevens)

Standaard procesbeschrijving en afspraken voor ontwateringen t.b.v. Gasunie projecten

In uitvoering

+

++

TZ

Noodzaak voor opstellen en communicatie calamiteitenplan

Afspraken over noodzaak en standaard informatie beschikbaar

Nog uitvoeren

++

+

      
 

Dienst Regelingen (Min. van LNV)/Provincies

    

VV

Beperkingen voor periode van werkzaamheden a.g.v. Flora- en faunawet / Natuurbeschermingswet

Mogelijkheid voor standaard convenant met LNV nagaan en uitvoeren

In uitvoering

+

+++

      
 

Diversen

    

-

Mogelijkheid voor certificering van kunststoftanks voor ondergrondse opslag

Standaard afspraken en procedure beschrijving

Gereed

 

+++

-

Toetsing KIWA o.b.v. richtlijn tanks als basis voor afstemming / accordering door bevoegd gezag

Informatie (inclusief toetsing) per locatie beschikbaar, communicatie naar bevoegd gezag

In uitvoering

++

+

-

Eenduidige registratie afvalstromen voor Gasunie centraal i.p.v. per locatie met toestemming door bevoegd gezag

Eenduidige afspraken over registratie en mogelijkheid tot toetsing door bevoegd gezag

In uitvoering

+

++

-

Eenduidige afspraken over omgaan met bodem (vervuilings)aspecten

Standaard werkplan en communicatie afspraken naar betrokken bevoegd gezag

Concept gereed

++

++