Ruimtelijke ordening

Concernloket informeert het bevoegd gezag via deze website over die afspraken, over gegevensverstrekking voor risicoberekeningen, enzovoorts. Verder wordt een set standaardvoorschriften voor bestemmingsplannen aangereikt.

Beschermings- en veiligheidsprocedures
Ruimtelijke ordeningsprocedures spelen een belangrijke rol bij de aanleg en verlegging van transportleidingen en bij de bouw van installaties. Belangrijke aandachtspunten zijn de bescherming van leidingen en de externe veiligheid.
Gasunie heeft hierover, vooruitlopend op de AMvB Buisleidingen, afspraken gemaakt met het ministerie van VROM, onder meer over cumulatie van risico's.

Knelpunten in de ruimtelijke ordening
Een goed voorbeeld van een knelpunt in de ruimtelijke ordening die reeds is opgelost is het aspect bundeling en cumulatie van hogedruk aardgastransportleidingen.
De VROM-Inspectie en Gasunie stellen dat gemeenten cumulatieve risico-effecten van de nieuwe gasleiding in een bestaande bundel in beeld kunnen brengen. Gasunie kan daarvoor de gegevens aanleveren voor de hogedruk aardgastransportleidingen.
Ook is efficiƫntie bereikt door eenduidig informatie over ruimtelijke plannen te melden via een centraal e-mailadres aan Gasunie. Hierdoor is in een eerder stadium te anticiperen op eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Relevante informatie over deze onderwerpen is terug te vinden via de FAQ lijst op deze site. Inhoudelijke documenten zijn voor betrokkenen beschikbaar via de werkplaats van concernloket.

Pijpleidingen