Nieuws

 • Vrijdag 19 juni 2009 - 08:54

  Woensdag 10 juni stond de stuurgroep Opschaling Concernloket, onder leiding van Hans Alders, stil bij een cruciale vraag: doorgaan of niet. Uiteindelijk hebben de verschillende betrokken partijen (EZ, VROM, BZK en de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW) aangegeven dat dit waardevolle initiatief niet verloren mag gaan. Wel is de stuurgroep van mening dat Concernloket moet aansluiten bij de ontwikkeling van de omgevingsdiensten en dat vanuit die hoek ook de financiering van Concernloket moet komen.

 • Vrijdag 5 juni 2009 - 13:23

  De stuurgroep van het project Opschaling Concernloket komt op 10 juni bij elkaar onder leiding van Hans Alders. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van VROM en EZ, de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW en enkele inspecties (Arbeidsinspectie, IvW).

 • Vrijdag 5 juni 2009 - 13:21

  Waterbedrijf Vitens zocht in september 2008 contact met Concernloket, omdat het is geïnteresseerd in uitwisseling van gegevens tussen overheden en het concern. Digitalisering van de processen zorgt voor meer efficiency en kostenbesparingen. Concernloket is daar een goed voorbeeld van.

 • Vrijdag 5 juni 2009 - 13:19

  Op de site van Concernloket is uitgebreide informatie te vinden over alle Gasunie-installaties. Om daar toegang toe te krijgen, dient u als betrokken ambtenaar hiervoor een account aan te vragen, zie /user/register.

 • Vrijdag 5 juni 2009 - 13:18

  Op 4 juni heeft Concernloket zich gepresenteerd in het overleg van hoofden van vergunning en handhaving van de waterschappen. Concernloket lijkt goed aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen binnen dit overleg.

 • Woensdag 20 mei 2009 - 20:07

  Om tot een eenduidiger vergunningverlening te komen, ontwikkelt Concernloket ten behoeve van Gasunie standaardformulieren voor vergunningen. Recent is weer een aantal standaarden en aanvraagformulieren toegevoegd die met name betrekking hebben op activiteiten rond de aanleg van gasleidingen. Deze standaarden zijn ontwikkeld in samenwerking met de Milieudienst SRE en Waterschap Hunze en Aa's.

 • Vrijdag 8 mei 2009 - 15:40

  In de maand mei worden verschillende aspecten van Concernloket geëvalueerd. De stuurgroep bespreekt de resultaten hiervan op 10 juni.

 • Vrijdag 8 mei 2009 - 15:38

  De afgelopen maand stond Concernloket met een artikel in het blad Forum van VNO-NCW en in Provincies van het IPO. Ook plaatste Binnenlands Bestuur een ingezonden brief van Vitens, naar aanleiding van het artikel op 6 maart in dit blad.

 • Vrijdag 8 mei 2009 - 15:37

  Op 24 maart is er een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van de VROM-inspectie, provincies, het programma Vernieuwing Toezicht en de Concernbenadering. Hierbij is over en weer gepresenteerd welke ontwikkelingen er op dit moment gaande zijn waarmee het concern Gasunie te maken heeft.

 • Vrijdag 8 mei 2009 - 15:33

  Diverse concern zijn geïnteresseerd in het Concernloket en de concernbenadering.

 • Vrijdag 8 mei 2009 - 15:32

  Onlangs is er een nieuwe ‘metrokaart’ in de werkplaats gezet. De opzet is vereenvoudigd ten opzichte van de vorige versie.

 • Vrijdag 3 april 2009 - 11:31

  Concernloket heeft de SRE Milieudienst (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) opdracht gegeven om in overleg met betrokken overheden standaard vergunningaanvragen, considerans en voorschriften te ontwikkelen voor veelvoorkomende Gasunie activiteiten. Binnenkort staan de eerste standaarden op Concernloket.nl.

 • Vrijdag 3 april 2009 - 11:18

  Op 3 februari 2009 hebben het Bureau EnergieProjecten en Concernloket besproken op welke wijze de werkvelden van beide organisaties het best op elkaar kunnen aansluiten om de doel-treffendheid van de individuele activiteiten kan vergroten.

 • Vrijdag 3 april 2009 - 11:17

  De acht Wm-vergunningen van de compressorstations van Gasunie in het kader van de IPPC moeten geactualiseerd worden. Ter voorbereiding hierop hebben Infomil en VROM in 2008 een BBT-norm vastgesteld voor de compressorstations. Parallel hieraan zijn de betrokken provin-cies van start gegaan met de ontwikkeling van een standaardaanvraag, -considerans en -vergunningvoorschriftenpakket, op basis waarvan uiteindelijk de IPPC-toets zal worden uitge-voerd.

 • Vrijdag 3 april 2009 - 11:16

  Op 6 maart heeft Hans Alders, als voorzitter van de stuurgroep Concernloket, door middel van een brief alle overheden in Nederland op de hoogte gesteld van Concernloket en het feit dat sinds kort informatie over alle Gasunie-installaties in Nederland beschikbaar is via één loket: www.concernloket.nl.

 • Vrijdag 3 april 2009 - 11:00

  De afgelopen weken is Concernloket een aantal keren in de media geweest.

 • Vrijdag 3 april 2009 - 10:58

  Op 10 februari jl. is met de koepels Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) een overleg gevoerd over de resultaten. Deze organisatie onderschreven de meerwaarde van Concernloket.

 • Donderdag 19 februari 2009 - 10:40

  Begin maart 2009 zullen alle bevoegde gezagen in Nederland een brief ontvangen van Hans Alders, voorzitter van de stuurgroep Concernloket. Als drijvende kracht achter Concernloket nodigt hij iedereen uit kennis te maken met de werkwijze van Concernloket.

 • Donderdag 19 februari 2009 - 10:27

  Sinds enige tijd heeft Concernloket een overzichtelijk folder, waarin we kort beschrijven wat we doen, welke resultaten we hebben behaald en wat we nog gaan doen. U kunt de folder downloaden of bestellen.

 • Woensdag 18 februari 2009 - 12:15

  Het spreekt voor zich dat de Gasunie - met honderden kilometers leidingen - en Rijkswaterstaat - met honderden kilometers (water)wegen - elkaar regelmatig kruisen of in elkaars veiligheidszones komen. Daardoor ont-staan van tijd tot tijd knelpunten. Eind 2008 hebben beide partijen hier-over een aantal heldere afspraken gemaakt.