Werkvelden

Concernloket heeft zich vanaf het begin zo breed mogelijk bezig gehouden met het overheidshandelen ten aanzien van een concern.

Werkvelden
Dit betekent concreet de volgende werkvelden:
- ruimtelijke ordening
- vergunningen
- toezicht

Aanpak knelpunten
Op alle werkvelden zijn knelpunten tussen het concern en de overheden geconstateerd waaraan gewerkt wordt om deze op te lossen. Hier wordt weer gewerkt volgens de aanpak (zie ook de figuur):
- oplossing knelpunten (regeldruk)
- standaardisatie (administratieve lasten)
- kenniscentrum

Zie voor een nadere toelichting de detailpagina's van de verschillende werkvelden hierboven. Onder de concernpagina's zijn eventuele aandachtspunten terug te vinden die specifiek zijn voor de werkwijze en relatie tussen Concernloket en het betreffende concern.

Grafiek aanpak kenniscentrum